Reklamacje i zwroty

Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Sklepu oraz co do świadczonych Usług w następujący sposób:

Adres korespondencyjny:

RAWme Box Magdalena Zawadzka - Schöntag

ul. Sportowa 21/75,

35-111 Rzeszów

Adres poczty elektronicznej: kontakt@rawmebox.pl

W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające zidentyfikowanie nieprawidłowości.

Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji.

Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji Usługi w przypadku braku możliwości dokonania weryfikacji odnośnie prawidłowości przechowywania przez Konsumenta zamrożonego Produktu, który był przedmiotem Umowy sprzedaży.